direkt link: 3.11.1 Táblázatok kezelése m pdf

“… A mai szövegszerkesztőket már ki-egészítették táblázatkészítő műveletekkel, melyek a formázási lehetőségekkel együtt igen színvonalas táblázatok készítését teszik lehetővé. … Olyankor célszerű szövegszerkesztövel készíteni egy táblázatot, amikor a táblázatot csupán formai megjelenítésre használjuk, és nem tartalmaz bonyolult számításokat. Amennyiben a táblázatot alapvetően számítások elvégzésére használjuk, akkor táblázatkezelö eszközt használjunk, és az azzal elkészített táblázatot illesszük a dokumentumba. … “

 

 

Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Táblázatok kezelése
Táblázat beszúrása, létrehozása
A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de
ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már ki-
egészítették táblázatkészítő műveletekkel, melyek a formázási lehetőségekkel együtt
igen színvonalas táblázatok készítését teszik lehetővé.
A táblázatban szereplő szövegek, adatok egy egységet képeznek, így olyan paran-
csokat is végrehajthatunk, melyek az egyes adatok közti összefüggésekre épülnek.
Ilyen parancs lehet az adatok nagyság szerinti rendezése. A táblázat legkisebb egy-
sége a cella. A táblázatok cellái több bekezdést is tartalmazhatnak, így nagyon sok
olyan lehetőséget, illetve formázást használhatunk egy cellában, mely a bekezdések-
re jellemző.
A táblázatok kezelésére szolgáló parancsokat a Táblázat menüből érhetjük el.
Táblázatokat háromféleképpen készíthetünk:
Rajzolással (Táblázat/Táblázat rajzolása);
a Táblázat/Beszúrás/Táblázat menü segítségével;
az eszköztár Táblázat beszúrása gombjával .
1. ábra
Táblázat kezelése menüből
Egy táblázat készítésekor meg kell határoznunk a táblázatban szereplő oszlopok és
sorok számát. Ezek a számok a táblázat készítése során módosíthatók, így lehetnek
eltérő cellaszámú sorok is.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
1
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
2. ábra
Táblázat oszlopainak és sorainak számát ebben az ablakban adhatjuk meg
A táblázatok egyik előnye, hogy tetszés szerint keretezhetjük, színezhetjük, formáz-
hatjuk. A Word a táblázatok formázására különböző előre elkészített formátumokat is
tartalmaz.
A táblázatkezelő alkalmazások (pl. Excel) sokkal többféle lehetőséget tartalmaznak,
mint a szövegszerkesztők, és fordítva is igaz az állítás. A szövegszerkesztők táblá-
zatkészítője is tartalmaz olyan lehetőségeket, melyeket a táblázatkezelők nem tud-
nak. Ezért egy táblázatos feladat elkészítése előtt döntsük el, hogy a feladat megol-
dásához melyik lesz a megfelelő eszköz!
Olyankor célszerű szövegszerkesztővel készíteni egy táblázatot, amikor a táb-
lázatot csupán formai megjelenítésre használjuk, és nem tartalmaz bonyolult
számításokat. Amennyiben a táblázatot alapvetően számítások elvégzésére hasz-
náljuk, akkor táblázatkezelő eszközt használjunk, és az azzal elkészített táblázatot
illesszük a dokumentumba. Célszerű akkor is táblázatkezelő alkalmazást használni,
amikor a táblázatunk nagyon nagy méretű.
A táblázat cellái között a Tab billentyűvel tudunk előre mozogni, és a Shift+Tab bil-
lentyűkkel vissza. Ha a Tab billentyűt a táblázat utolsó cellájánál nyomjuk le, akkor
egy új táblázatsort hoz létre a szövegszerkesztő.
3. ábra
Táblázat alapformája
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
2
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Egy táblázatban kijelölhetünk egy cellát, cellatartományt, oszlopokat és sorokat. Egy
cella kijelöléséhez álljunk a cella elejére úgy, hogy a szövegkurzor egy balra felfelé
mutató nyíllá alakuljon át, ezután kattintsunk a cellára! Több cella kijelöléséhez áll-
junk az első kijelölendő cellára! Nyomjuk meg a bal egérgombot, és húzzuk az egeret
az utolsó cellára!
4. ábra
Cellák (sorok) kijelölése
Oszlop kijelöléséhez álljunk a táblázat fölé úgy, hogy egy lefelé mutató fekete nyíl
jelenjen meg. Ezután kattintsunk a bal egérgombbal!
5. ábra
Oszlop kijelölése
A teljes táblázat kijelöléséhez használjuk a Táblázat/Kijelölés/Táblázat parancsot!
A cellákba ugyanúgy írhatunk szöveget, és azt ugyanúgy formázhatjuk, mintha önálló
bekezdés lenne. A cellákba könnyedén írhatunk szöveget vagy számokat. Egyszerű-
en csak álljunk a megfelelő cellába, és már gépelhetünk is.
6. ábra
Egy kitöltött táblázat
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
3
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Oszlopok, sorok, cellák beszúrása
Ha újabb oszlopot szeretnénk beszúrni a táblázatba, akkor első lépésként ki kell
jelölni azt az oszlopot, amelyik elé/mögé egy újabbat szeretnénk beszúrni. A Táblá-
zat menü Beszúrás parancsánál most már aktív az Oszlopok balra és az Oszlopok
jobbra parancs. A megfelelőt válasszuk ki, és meg is jelenik a megfelelő helyen az
üres oszlop. Új sort ugyanígy lehet beszúrni, csak a kijelölés után – logikusan – a
menüben a Sorok fölé és a Sorok alá parancs lesz aktív.
Ha törölni szeretnénk oszlopokat és sorokat a táblázatból, jelöljük ki a törlendő
elemeket, majd jelenítsük meg a helyi menüt. Adjuk ki az Oszlopok törlése parancsot!
A kijelölt oszlopok eltűnnek a táblázatból. Sorok törlése hasonló módon történik.
Ugyanezt megtehetjük menüből is. Jelöljük ki a törlendő oszlopot/sort/cellát. A Táblá-
zat/Törlés parancsnál válasszuk ki a megfelelőt, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Ha a táblázatunkban utólagosan törölni szeretnénk egy cellákat elválasztó vona-
lat (cellákat akarunk összevonni), nagyon egyszerűen megtehetjük a radír segítsé-
gével. A Táblázatok és szegélyek eszköztáron található egy Radír
kétállapotú
gomb, amelynek segítségével elvégezhetjük ezt a feladatot. Ugyanezt megtehetjük
menüből is. Jelöljük ki az összevonandó cellákat, a Táblázat/Cellák egyesítése pa-
ranccsal végrehajthatjuk az utasítást.
Előfordulhat, hogy a táblázat készítése közben derül ki, hogy szükség van még egy
cellára, esetleg jó lenne egy cellát felosztani oszlopokra és sorokra. Lehetőség
van egy cella/több cella jobbra tolására, illetve cella/cellák eltolására lefelé. Jelöljük ki
azt a cellát/azokat a cellákat, amelyik/amelyek mozgatására szükség van. A Táblá-
zat/Beszúrás/Cellák… parancsnál jelöljük be a nekünk megfelelőt, majd nyomjuk
meg az OK gombot.
7. ábra
Cellák beszúrása ablak
Ha egy cellát kell felosztanunk sorokra és oszlopokra, jelöljük ki a felosztandó cel-
lát/cellákat. A Táblázat/Cellák felosztása parancsnál adjuk meg, hogy hány oszlopból
és sorból álljon a cella, majd nyomjuk meg az OK gombot.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
4
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
8. ábra
Cellák felosztása ablak, illetve egy felosztott cella
Méretezés, szegély és mintázat
A Wordben is lehetőség van a táblázat „csinosítására”: a méretezésre, szegélyek és
mintázat beállítására. Jelöljük ki a táblázatot és válasszuk a Táblázat/Táblázat tulaj-
donságai parancsot! A következő ablak jelenik meg:
9. ábra
Táblázat tulajdonságai ablak
Mindegyik fülön beállíthatjuk a méretet (táblázatnál, oszlopnál és cellánál a széles-
séget, sornál a magasságot). A táblázatnál és a cellánál az igazítást is beállíthatjuk.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
5
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Táblázatnál azt, hogy hol helyezkedjen el: balra, középre vagy jobbra, cellánál pedig
azt, hogy a cellatartalom függőlegesen hová kerüljön: felülre, középre, balra.
A táblázat szegélyét és mintázatát a Táblázat fül Szegély és mintázat gombjával ál-
líthatjuk be. Ez teljesen azonos az Excel megfelelő ablakával: beállítható a szegély
vastagsága, színe, típusa, az, hogy hol legyen a táblázatban szegély.
Konvertálás, sorba rendezés
A konvertálás segítségével szöveget táblázattá, illetve táblázatot szöveggé ala-
kíthatunk át – bizonyos szabályok betartásával. Például egy tabulátorokkal elkészí-
tett oszlopos elrendezést nagyon könnyen táblázattá alakíthatunk. Jelöljük ki az át-
alakítandó szöveget. A Táblázat/Konvertálás/Szöveg táblázattá parancs megjelölé-
sével a következő ablak jelenik meg:
10. ábra
Konvertálás; Szövegből táblázat ablak
Adjuk meg az oszlopok, sorok számát (ezt a kijelölt szövegben előtte nézzük meg), a
méretezés típusát (ezen később a már ismertetett módszerekkel változtathatunk),
majd a Cellahatárolónál jelöljük be a megfelelő módot (ez most a Tabulátorjel). Ha
mindent rendben találunk, az OK gomb megnyomásával kész is a táblázat.
11. ábra
Tabulált szöveg és az abból konvertált táblázat
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
6
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
Táblázatból ugyanezzel a logikával lehet szöveget előállítani:
12. ábra
Táblázat konvertálása szöveggé pontosvessző cellahatárolóval
A sorba rendezés segítségével különböző kritériumok alapján sorba rendezhetjük
szövegünket. Ez nagyon hasznos lehet például nevek listájánál. Még csak nem is kell
táblázatban lennie a szövegünknek, elég, ha bekezdéssel választjuk el egymástól a
sorba rendezendő szövegrészeket. Ha ez megvan, akkor jelöljük ki a sorba rendezni
kívánt szöveget. A Táblázat/Sorba rendezés parancs bejelölésével a következő ablak
jelenik meg:
13. ábra
Sorba rendezés, Szöveg rendezése ablak
A Rendezés legördülő ablak a Bekezdést és a Mezőt kínálja fel. (Ez utóbbi akkor kell,
ha szövegünk nem bekezdéssel van elválasztva, hanem Tabulátorral, pontosvessző-
vel vagy más jellel. Ekkor az Egyebek gomb megnyomásával állíthatjuk be a megfe-
lelő jelet.) A Formátum lehet szöveg (pl. névsor), szám (pl. áru ára) vagy dátum (pl.
születési év). Beállíthatjuk, hogy csökkenő vagy növekvő sorrendbe rakja az adato-
kat, mindössze a megfelelő rádiógombot kell bejelölni. Ha mindezzel megvagyunk,
az OK gomb megnyomása után kész a sorba rendezett szövegünk.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
7
Szövegszerkesztés
Táblázatok kezelése
14. ábra
Lista sorba rendezés előtt és után
Automatikus táblázatformázás
A szövegszerkesztők rendelkeznek előre elkészített táblaformátumokkal, melyek
használatával jelentősen leegyszerűsödik a táblázatok formázása. Egyszerűen egy
listából kiválasztjuk a nekünk legjobban tetsző sablont, és a szövegszerkesztő au-
tomatikusan átformázza a táblázatot a sablonnak megfelelően. A feladat végrehajtá-
sához adjuk ki a Táblázat/Automatikus formázás… parancsot!
15. ábra
Automatikus formázás
A megjelenő ablakban válasszunk ki egy formátumot! A Minta mutatja a kiválasztott
formátumot. Az Alkalmaz gomb lenyomása után a táblázat automatikusan felveszi a
kiválasztott formát.
Az eszköztáron található Táblázatok és szegélyek ikon
bejelölésével az alábbi
két ikonnal is találkozhatunk:
. Az egyik az oszlopok magasságát, a másik
sorok szélességét állítja azonos méretűre.
Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság
8

 

odio lectus efficitur. ipsum id, vel,